2011-12-21 21:14:53

Podatek od nieruchomości

Jednym pierwszych kosztów powstających po nabyciu lokalu  jest obowiązek podatkowy wynikający z posiadania nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest podatkiem, którego wysokość ustala gmina w granicach ustalonych.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, gdzie każdy z lokali jest odrębną nieruchomością , obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu mieszkania.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia aktu notarialnego kupna –sprzedaży przenoszącego własność na osobę fizyczną lub prawną. Nabywca ma obowiązek w ciągu 14 dni od podpisania umowy zgłosić ten fakt na specjalnej deklaracji podatkowej do właściwego urzędu dzielnicy. Formularze są do pobrania na stronie urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic. Do wypełnienia formularza wystarczą dane zawarte w standardowym akcie notarialnym – podstawą wymiaru jest bowiem powierzchnia.

W Warszawie obowiązująca obecnie stawka podatku od lokali mieszkalnych wynosi 0,67 zł/mkw – w deklaracji zatem dokonujemy prostego ilorazu liczby metrów lokalu i stawki. W przypadku garażu liczbę metrów kwadratowych należy ustalić, wyliczając  ją z udziałów – jeżeli w akcie notarialnym mamy przekazaną 1/160 udziału w garażu o powierzchni  4500 mkw – to miejsce postojowe oznacza 28,13 mkw do opodatkowania.

Z posiadaniem miejsca postojowego w garażu niemieszkalnym -  garażu wiąże się także problem stawki podatku – część urzędów interpretowało przepisy w sposób niekorzystny dla właścicieli, tzn. uznając garaż jako odrębny przedmiot opodatkowania stawką od lokali użytkowych (wielokrotnie wyższą od mieszkalnej). W październiku 2011 zapadły dwa precedensowe orzeczenia NSA (sygnatury akt II FSK 733/10 II FSK 335/10), z których wynika jednoznacznie, że garaż, który stanowi część budynku mieszkalnego, mimo użytkowego charakteru podlega, tak jak mieszkanie, niższej stawce podatku od nieruchomości. Na podstawie tego orzeczenia osoby płacące już obecnie wyższą stawkę podatku od nieruchomości mogą wystąpić o stwierdzenie nadpłaty i spodziewając się pozytywnego rozstrzygnięcia w przypadku sporu przed sądami administracyjnymi.

W deklaracji można zaznaczyć, że podatek płatny będzie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek jest niezależny od opłat za wieczyste użytkowanie (to zupełnie inny temat na odrębny tekst), które rządzą się własnymi prawami.
Co jeśli jeszcze nie zgłosili się Państwo ze swoją deklaracją do urzędu dzielnicy? O ile nie zostaliście wezwani – to urzędnicy podchodzą do sprawy dosyć liberalnie – składacie deklarację i wyrównujecie opłaty za zaległe okresy. Zgłosić się jednak warto bez wezwania- bo kiedy wdrożone jest już postępowanie wyjaśniające i urząd ustali brak waszej deklaracji, mogą być podjęte sankcje wynikające z art. 56 kodeksu karnego skarbowego (grzywna, w szczególnych przypadkach pozbawienie wolności do 2 lat). Za brak deklaracji o podatku od nieruchomości więzienie raczej nie grozi, ale grzywna może się zdarzyć –  warto dopełnić formalności.

 

Marcin Celiński,
Zarządca nieruchomości