2018-12-12 15:00:29

Użytkowanie wieczyste na finiszu

O praktycznej stronie zmian prawnych w zakresie likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce.

 

www.housemarket.pl/prawo_i_podatki/104/bonifikaty_za_jednorazowa_splate_oplaty_przeksztalceniowej_komu_przysluguja,17122.html?fbclid=IwAR2Sq3DOlmFwvFvbpaxdGDUpLDuzB45B_4BqgdacHy6jMC-dxyMF8TMuXQ8

Nasz ekspert, radca Ewa Cybulska - szefowa Działu Prawnego Lux Dom w artylule House Market.

 

Bonifikaty za jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej - komu przysługują? Z pierwszym dniem 2019 r. wchodzi w życie ustawa, wskutek której nastąpi przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Co warto na ten temat wiedzieć – podsumowuje radca prawny Ewa Cybulska, ekspert Lux Dom.

11 grudnia 2018

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta nie spowoduje jednak likwidacji instytucji użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste nadal dotyczyć gruntów użytkowanych na cele inne niż mieszkaniowe, a także gruntów Krajowego Zasoby Nieruchomości Właściwe urzędy przygotują i prześlą użytkownikom (a właściwie już właścicielom) do 31 grudnia 2019 r. zaświadczenia potwierdzające przekształcenie.

Zaświadczenia zostaną również przesłane do sądów wieczystoksięgowych. Właściciele nie muszą występować o takie zaświadczenia, ani występować o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych. Wydawanie zaświadczeń i dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych będzie dokonywane z urzędu i nie będzie wiązało się z żadnymi opłatami. Możliwe jest jednak wystąpienie o takie zaświadczenie, co przyśpieszy jego wydanie, chociaż będzie wiązało się z koniecznością opłaty skarbowej 50 zł.

W zaświadczeniach tych znajdą się również informacje o obowiązku wniesienia opłaty za przekształcenie, jej wysokości i zasadach wnoszenia oraz możliwości i trybie jej zakwestionowania. Przekształcenie to będzie się wiązało z koniecznością wniesienia opłaty przekszałceniowej. Opłata ta będzie wnoszona przez okres 20 lat, zaś jej wysokość będzie równa rocznej opłacie za wieczyste użytkowanie, w wysokości która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponieważ zwykle opłaty za wieczyste użytkowania były uiszczane przez okres 99 lat, to 20 letni czas uiszczania opłaty przekształceniowej da wymierne korzyści dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Opłatę przekształceniową będzie można także wnieść jednorazowo w łącznej kwocie jak za cały 20 letni okres. Ustawodawca przewidział dla osób, które zdecydują się na taką jednorazową wpłatę dodatkowe bonifikaty (i złożą w tej sprawie stosowny wniosek). Ich wysokość zależy jednak od tego czy grunt stanowił własność Skarbu Państwa, czy samorządu terytorialnego. Wysokość bonifikaty dla gruntów Skarbu Państwa określa ustawa i zależeć będzie ona od tego w którym roku od przekształcenia nastąpi jednorazowa zapłaty. Najwyższa bonifikata będzie stanowić 60 proc. opłaty, potem będzie się stopniowo zmniejszać, a po sześciu latach przestanie przysługiwać. W odniesieniu do gruntów samorządów to właściwi Radni decydują o wysokości bonifikat.

W Warszawie bonifikaty te będą wynosić aż 98 proc., czyli wystarczy złożyć informację o chęci wniesienia opłaty jednorazowo, poczekać na informację urzędu z wyliczeniem tej opłaty, a następnie zapłacić 40 proc. rocznej opłaty aby uwolnić się od dalszych opłat. Niestety nie każdemu taka bonifikata przysługuje. Bonifikaty przysługują jedynie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Nie przysługują zatem ani osobom fizycznym, będącym właścicielami lokali użytkowych, ani osobom prawnym (innym niż spółdzielnie mieszkaniowe) bez względu na rodzaj nieruchomości. Zasady wnoszenia opłat przez przedsiębiorców będących właścicielami gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej nie są ostatecznie określone.

W Sejmie toczą się właśnie prace w sprawie nowelizacji tej ustawy – najprawdopodobniej jeszcze przed Świętami ustawa zostanie uchwalona, i wówczas poznamy te zasady.