2017-09-04 15:24:22

Zmiany w prawie ważne dla zarządców

Zarządców powinny zainteresować zmiany w Kodeksie Cywilnym, Prawie Budowlanym, Ustawach o dozorze technicznym, o ochronie środowiska, czy wreszcie o gospodarce nieruchomościami. Poniżej opracowanie Pana Jerzego Śmietanki - rzeczoznawcy Lux Dom Sp.zo.o.

Warszawa, dn. 01.09.2017 Ostatnie zmiany podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Zarządcy nieruchomości W dniu 30 grudnia 2016 r. ogłoszono w dzienniku ustaw (Dz.U.2016 Poz. 2255) ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nas zarządców powinny interesować zmiany dotyczące między innymi ustaw takich jak Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o dozorze technicznym, o ochronie środowiska. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczą między innymi: - Art.115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zmiany w prawie budowlanym dotyczą między innymi: - energooszczędności budynków i współczynnika przenikania ciepła, - zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, - skrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy, - klasyfikacji odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w trakcie realizacji robót budowlanych, - zmiany w obowiązkach zgłoszenia w odniesieniu do przebudowy wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan, ganków i oranżerii. Zmiany w ustawie o dozorze technicznym dotyczą między innymi: - wprowadza się art. 9 ust. 1b w brzmieniu: „1b. Uzyskanie uprawnienia nie jest wymagane, gdy podmiot naprawiający lub modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.”; - wprowadza się art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1, pod warunkiem że: 1) od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego; 2) nowy eksploatujący poinformuje organ jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.”; Zmiany w ustawie o ochronie środowiska dotyczą między innymi: - zmiany dla podmiotów korzystających ze środowiska. W dniu 08 sierpnia 2017 r. ogłoszono w dzienniku ustaw (Dz.U.2017 Poz. 1509) ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Nas zarządców powinny interesować zmiany dotyczące samej ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i między innymi zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczą między innymi: - użytkowania wieczystego, - pozwolenia na budowę w ramach w ramach zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, - działalności zawodowej zarządcy nieruchomości, - ubezpieczenia OC i odpowiedzialność karna zarządcy. W dniu 06 lipca 2017 r. ogłoszono w dzienniku ustaw (Dz.U.2017 Poz. 1332) obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. W dniu 18 listopada 2015 r. ogłoszono w dzienniku ustaw (Dz.U.2015 Poz. 1892) obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W dniu 18 września 2015 r. ogłoszono w dzienniku ustaw (Dz.U.2015 Poz. 1422) obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Uwaga: Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt zmiany tego rozporządzenia, który na chwilę obecną jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Są to najbardziej aktualne, kompletne i obowiązująca podstawowe akty prawne w pracy Zarządcy nieruchomości. Jerzy Śmietanka