2013-04-18 10:16:01

Nowy system gospodarki odpadami

 

Rada m.st. Warszawy przyjęła na sesji w dniu 7 marca br. uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

Liczebność gospodarstwa domowego

Opłata za odbiór odpadów selektywnych

Opłata za odbiór odpadów nieselektywnych

jednoosobowe

19,50 zł

27,30 zł

dwuosobowe

37,00 zł

51,80 zł

trzyosobowe

48,00 zł

67,20 zł

czteroosobowe i więcej

56,00 zł

78,40 zł

Podstawą wyliczenia opłaty za wywóz śmieci będzie złożona przez Państwa deklaracja o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej do niniejszego pisma Deklaracji (D-ZW), będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Nr LI/1498/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013r.

Wypełnione Deklarację prosimy składać  do dnia 10 maja 2013r. np. w pomieszczeniu ochrony, w biurze administracji lub bezpośrednio do rąk Administratora albo Zarządcy dedykowanego do obsługi Państwa nieruchomości.

Na podstawie przekazanych przez Państwa deklaracji,  Zarząd Wspólnoty złoży do Urzędu m.st. Warszawy zbiorczą deklarację wraz z ustaleniem miesięcznej opłaty za wywóz śmieci.

Składając deklarację należy wypełnić następujące pola:

·         C. DANE IDENTYFIKACYJNE

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ,

C.2 MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY,

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż podany w części C.2.),

Pole C.4. LICZBA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH DOTYCZY DEKLARACJA (jeżeli jesteście Państwo właścicielami/współwłaścicielami/najemcami więcej niż jednego lokalu (nieruchomości lokalowej) w danej Wspólnocie, wówczas do tej Deklaracji należy dołączyć odpowiednią liczbę ZAŁĄCZNIKÓW A-ZW.

·         D. DANE NIERUCHOOMOŚCI

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres lokalu)

D.2. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

- w polu 40. Wypełnione, proszę pominąć

- pole 41. Proszę pominąć

- w polu 42. Wpisujecie Państwo liczbę zamieszkałych w lokalu osób

- pole 43. Proszę pominąć

- pole 44. Proszę pominąć

- w polu 45. Wpisujecie Państwo wysokość miesięcznej opłaty, uzależnionej od ilości osób zamieszkałych w lokalu, wg. powyższej tabeli (np. dla lokalu zamieszkałego przez 3 osoby, w przypadku zaznaczenia selektywnej zbiórki odpadów, wpisujecie Państwo kwotę: 48 zł).

·         E. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (wypełniacie Państwo w przypadku jeżeli jesteście Państwo właścicielami/współwłaścicielami/najemcami więcej niż jednego lokalu (nieruchomości lokalowej) w danej Wspólnocie).

·         F. PEŁNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełniacie Państwo zgodni z opisem w deklaracji).

·         G. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (  pole to wypełnia osoba która wypełniła pola C.DANE IDENTYFIKACYJNE)

Liczymy, iż zaznaczą Państwo w Deklaracji selektywną zbiórkę odpadów, a tym samym że zdecydują się Państwo na segregowanie swoich śmieci,  co wiąże się z niższą stawką opłaty.

Niestety uchwała Rady m.st. Warszawy przewiduje zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji odpadów. W przypadku gdy np. część mieszkańców nie będzie segregować swoich śmieci, odpowiedzialność poniosą wszyscy właściciele, ponieważ Urząd zastosuje wobec wszystkich wyższą stawkę opłaty, za odbiór odpadów nieselektywnych (nieposegregowanych).

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy także Państwu krótki przewodnik: Jak gospodarować odpadami, który został opublikowany na stronach Urzędu m.st. Warszawy.

Szanowni Państwo,

wprowadzone przez Radnych m.st. Warszawy, uregulowania dot. wywozu śmieci wiążą się z zasadniczymi zmianami w zakresie usługi odbioru śmieci. Aktualnie to Wspólnota ma zwartą własną umowę na wywóz śmieci z wybraną przez siebie firmą. Z uwagi na fakt, iż od dnia 1 lipca br. obowiązek usuwania śmieci przejdzie na m.st. Warszawa, konieczne będzie wypowiedzenie przez Wspólnotę umowy firmie świadczącej usługę wywozu śmieci, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.

Uregulowania te rodzą także szereg pytań i wątpliwości, począwszy od tego czy m.st. Warszawa zapewni Wspólnotom pojemniki na śmieci, jak zweryfikować ilość osób zamieszkałych we Wspólnocie, jak egzekwować od mieszkańców segregację odpadów, a skończywszy na jakości świadczonych przez wybraną przez Miasto firmę.

                Zapewniamy Państwa, iż firma Lux – Dom, na bieżąco śledzi wszelkie pojawiające się w tym zakresie informacja zamieszczane na oficjalnych publikatorach Urzędu m.st. Warszawy, ale także śledząc publikacje prasowe na ten temat, mamy także zamiar uczestniczyć w organizowanych przez Miasto spotkaniach dedykowanych dla zarządców nieruchomości. Cykl tych spotkań dostępny jest na stronie internetowej Miasta: http://www.czysta.um.warszawa.pl/aktualnosci/spotkania-dla-wlascicieli-i-zarzadcow-zasady-zarzadzania-odpadami

 

Dla osób zainteresowanych podajemy linki do odpowiednich stron Urzędu m.st. Warszawy:

·         Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/54880633-C583-4307-B57A-7B6BCB2075D2,frameless.htm

·         Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A702B0F3-C93B-4551-9F5C-FE1426F26F2A,frameless.htm

·         Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2EE51688-1804-4F4D-BA16-0E4CEC49B850,frameless.htm

·         Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/541343E4-8D90-4102-9AA6-40B4C7E998C6,frameless.htm

 

Dodatkowe informacje na temat gospodarki odpadami  można uzyskań na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: http://www.czysta.um.warszawa.pl/

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach internetowych Urzędu wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu miasta należy zgłaszać za pomocą infolinii Urzędu m.st. Warszawy:  800 70 70 47.  Nadzór nad gospodarką odpadami należy do specjalnie powołanego do tego celu Biura Gospodarki Odpadami , tel. 22 443 45 00, sekretariat.bgok@um.warszawa.pl

Dyrektor Biura Piotr Karczewski,  e-mail: pkarczewski@um.warszawa.pl

Z-ca Dyrektora Jolanta Krzywiec, e-mail: jkrzywiec@um.warszawa.pl

 

Dominik Olechowski

Zarządca nieruchomości Lux Dom Sp. z o.o.