2013-03-18 13:34:57

ZEBRANIA ROCZNE

Jesteśmy w trakcie bardzo ważnego momentu w życiu wspólnoty mieszkaniowej gdyż miesiąc marzec to czas w którym wspólnoty podsumowują swoje działania za ubiegły rok.

Obowiązek zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej wynika z przepisów prawa i ciąży na Zarządzie bądź Zarządcy wspólnoty. Warto wspomnieć, że ustawa mówi o zwołaniu, a nie o zorganizowaniu zebrania przed końcem marca każdego roku. Dlatego też samo zebranie może odbyć się później gdyż ustawa nie narzuca granicznej daty , do której musi się ono odbyć.

Zarząd (Zarządca) musi powiadomić pisemnie każdego właściciela lokalu, o planowanym zebraniu – nie później niż 7 dni przed jego terminem. W zawiadomieniu powinny znaleźć się  następujące informacje: data, godzina i miejsce zebrania; porządek obrad; sprawozdanie finansowe wspólnoty za ubiegły rok; plan gospodarczy na rok bieżący, na podstawie którego określana jest wysokość zaliczek na utrzymanie części wspólnej; projekty uchwał (wśród nich uchwały, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu remontowego).

Na zebraniu  podejmowane są decyzje mające fundamentalne znaczenia dla funkcjonowania wspólnoty. Zarząd (Zarządca) omawia sprawozdanie finansowe. Prezentowane są kierunki dalszego rozwoju nieruchomości a członkowie wspólnoty mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami czy obiekcjami.

 Do najważniejszych kwestii należą jednak udzielenie absolutorium dla Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz prezentacja i uchwalenie planu finansowo-gospodarczego na przyszły rok.

Udzielenie absolutorium jest formą akceptacji przez właścicieli lokali działalności Zarządu w danym roku i jednocześnie przyzwoleniem na dalsze sprawowanie Zarządu nieruchomością wspólną.

Sprawozdanie finansowe to zbiór wszystkich wpływów i wydatków jakie dokonały się w danym roku. Ograniczeniem wydatków jest plan gospodarczy uchwalony przez właścicieli rok wcześniej. Jeżeli koszty były większe niż to, co zaplanowano Zarząd (Zarządca) winien wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Tylko w sytuacjach wyjątkowych, Zarząd maże bez konsultacji z właścicielami wydać pieniądze, które nie były ujęte w planie.

Plan finansowo-gospodarczy na nadchodzący rok, to dokument w którym zawarte są wszelkie planowane wydatki na nadchodzący rok czyli zarówno planowane na nadchodzący rok koszty zarządu nieruchomością wspólną, jak i koszty zaplanowanych prac remontowych. Plan powinien być zbudowany  na podstawie zeszłorocznego rozliczenia finansowego.

Poszczególne uchwały zostają poddane pod głosowanie. Głosowanie odbywa się udziałami. Oznacza to, że wynik głosowania nie zależy od tego ile osób zagłosuje lecz od tego jakiej wielkości są ich udziały w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że im większy udział we współwłasności tym głos jest więcej wart. Istnieje możliwość zmiany systemu na 1 właściciel= 1 głos, na potrzeby konkretnych głosowań.  Można tego dokonać poprzez głosowanie w sposób zgodny z udziałami lub poprzez stosowne zapisy  w umowie określającej sposób zarządzania wspólnotą.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zebraniu osobiście mamy prawo do  udzielenia pełnomocnictwa  osobie do reprezentowania nas na zebraniu. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i precyzować, kto kogo upoważnia do reprezentowania na danym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej i głosowania nad uchwałami (należy podać numery dowodów osobistych). Pełnomocnictwo nie musi być poświadczone notarialnie.