ZEBRANIA ROCZNE a PANDEMIA

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii, w aktualnym stanie prawnym, praktycznie brak jest możliwości przeprowadzenia klasycznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej, zakładając osobiste stawiennictwo właścicieli w jednym czasie i miejscu. 
W przypadku wspólnot bardzo małych (do kilkunastu właścicieli) zostanie rozważone przeprowadzenie zebrania, jeżeli zachowany zostanie wymóg epidemiczny w zakresie liczby osób – aktualnie do 5 uczestników. Niemniej jednak, taka decyzja będzie konsultowana z Zarządami tych wspólnot. 

W zdecydowanej większości wspólnot mieszkaniowych, także tam, gdzie sprawujemy zarząd powierzony w trybie art. 18 ustawy, jesteśmy gotowi ze sprawozdaniami za rok 2020 oraz pozostałymi materiałami, takimi jakie przygotowywane są na zebrania sprawozdawcze wspólnot. Przekażemy właścicielom pełny pakiet materiałów oraz uchwał. Proponujemy w to miejsce spotkania on-line w celu zaprezentowania i omówienia przesłanych materiałów sprawozdawczych i uchwał. Po takim spotkaniu rozpoczniemy zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania podpisów pod uchwałami. Przede wszystkim, chcemy dochować obowiązku ustawowego dot. sprawozdawczości za rok poprzedni, ale dać jednocześnie właścicielom możliwość omówienia i zgłaszania uwag do projektów uchwał. W obecnej sytuacji sądzimy, że takie hybrydowe rozwiązanie jest najskuteczniejszą formą zabezpieczenia spraw bieżących wspólnot i umożliwia właścicielom aktywnie realizować prawo do współzarządzania nieruchomością. 
Zważywszy, iż ustawodawca nie zwolnił wspólnot mieszkaniowych z obowiązku przeprowadzenia rocznych zebrań ogółu właścicieli, a jedynie wskazał, że zebrania te winny zostać przeprowadzone w terminie do 6 tygodni po ustaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemią, przewidujemy, że po ustaniu tych stanów przeprowadzimy zebrania wspólnot w formie tradycyjnej.

Data dodania:
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin